Назад

Распоред на часови на далечина за учебна 2020/2021 г. 9/10/20

Распоред на часови - предметна настава за учебна 2020/2021 година (настава на далечина)
Наставник Предмет Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Снежана Цоневска македонски јазик                                      
Александра Ѓуровска македонски јазик                                      
Антониета Ѓорѓиевска македонски јазик                                      
Мирјана Велковска македонски јазик                                                                
Марина Н. Ристова англиски јазик                                                        
Маја Михаиловска англиски јазик                                    
Емилија Наумоски англиски јазик                                          
Емилија В. Спасов германски јазик                                      
Христина Т. Бујуковска германски јазик                                                    
Ирена Стефанова математика                                      
Александра Б. Спасовска математика                              
Мимоза Митиќ математика                                      
Валентина М. Кенкова физика                                              
математика                                                                        
Сашка Младеновска хемија                                              
природни науки                                                                        
Билјана Крстиќ информатика                                                    
математика                                                                        
програмирање                                                                         9а,б,в.г    
Александра Рилкова природни науки                                                             9а,б,в.г    
биолгија                                                                        
Виолета Велјаноска биолгија                                      
Лилјана Николиќ географија                                          
вешт. на живеење                                                                            
Сашо Јованоски географија                                          
истр. на родн.крај                                                                         9а,б,в.г    
Катерина Кузмановска историја                                          
наш.татковина                                                                            
Ленче Манева историја                                              
наш.татковина                                                                        
Даница Стефановска музичко образ.                     х         о            
Николче Зиков физичко образ.                                      
Снежана М. Мустачка физичко образ.                                      
Ирена Рикаловска физичко образ.                                                              
Даниел Божиновски клас.култ.на евр.цив                                                          
граѓанско обр.                                                                
Соња Богатиновска техн. образование                                                                      
иновации                                                                        
Сарита Конеска ликовно образ.                                              
проекти од лик.уме.                                                                     9а,б,в.г    
Билјана Христовска етика                                                                        
вешт. на живеење