Назад

Работилница по повод одбележување на 60 години од Скопскиот земјотрес 4/26/23

На 24.04.2023 год. во ООУ ,, Кирил Пејчиновиќ"- Кисела Вода, Скопје, се одржа работилница по повод одбележување на 60 год. од Скопскиот земјотрес, под мотото ,,ИЗИИС за Скопје". Ученици од 8-мо и 9-то одд. помошник раководител на Сектор за образование од ОКВ г-ѓа Елизабета Јаневска, советник за образование во кабинетот на градоначалник на ОКВ г-дин Сашо Јованоски, воедно и како претставник од наставниот кадар од училиштето, дефектолог от Велика Миленковска и директорот на училиштето м-р Борче Миревски, ја проследија работилницата одржана од страна на претставници на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - ИЗИИС, Скопје