Назад

Македонија без отпад 1/11/17

Нашето училиште активно се вклучи во акцијата Македонија без отпад, 01.10.2016