Назад

Библиотека 4/26/18

Училишната библиотека е збогатена со нови книги, лектири, атласи и енциклопедии.

Новите книги се обезбедени од „Просветно дело“ и вредносните писма од детските списанија.