Назад

Работилница реализирана преку Мрежа за искуствено учење во Едукативен центар за зачувување на природата с.Негрево-Пехчево. 3/28/24

Учениците од VIII б одд. на 27.03.2024 учествуваа во работилница реализирана преку Мрежа за искуствено учење во Едукативен центар за зачувување на природата с.Негрево-Пехчево.

Учениците на терен имаа можност за набљудување и истражување,посета на природната бара во градот Пехчево и мини барата во Едукативниот центар.

Учениците ја идентификуваа потребата од грижа и заштита на барскиот екосистем и како климатските промени влијаат на овие живеалишта.

Одговорен наставник: Виолета Велјаноска-наставник по биологија